Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1

Đã kiểm duyệt nội dung

phieu bai tap on o nha mon tieng anh lop 1

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1 số 1:

Task 1. Fill in the blanks

My; Sue; morning; Hi; Benny; Hello;

1/ Hello,_________.2 / _____ Benny.3/ I’m ___________4/ _______, Benny.5/ _______ name’s Nam.6/ Good _________ Nam.

Task 2. Circle and write

hello/suebennyhigoodmorningmissdolly

1/ hello2/___________3/_______________4/________________5/_________________6/ _________________

Task 3. Match

1/ Hi a/ Fine, thank you.2/ How are you? b/ Good morning Benny.3/ My name’s Benny. c/ Hello

* Đáp án:

Task 1. Fill in the blanks

1 – Sue (hoặc Benny);2 – Hi (hoặc Hello);3 – Benny (hoặc Sue);4 – Hello (hoặc Hi);5 – My;6 – morning;

Task 2. Circle and write:hello/sue/ benny/ hi/ goodmorning/ missdolly2 – Sue; 3 – Benny; 4 – Hi; 5 – Good morning; 6 – Miss Dolly

Task 3. Match1 – c; 2 – a; 3 – b

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1 số 2:

Task 1. Look and write:

1. n n e B y > ………2. i s s m l l d o y > …………3. o h l l e > ……………4. e u s > ……………5. m r o n i n g > …………..

Task 2. Rewrite

1. name’s/ Sue/ My ………………………2. morning , / Good/ Benny ………………………3. Miss/ name’s / Dolly / My ………………………4. Benny/ My/ name’s ………………………5. Dolly /’m/ I / Miss ………………………

Task 3. Look and write

1. g l r i > ………2. t e c h a r e > …………3. y b o > ……….4. b e n y n> ……………5. e a c h t e r > ……………

Task 4. Rewrite

1. a / I / ‘m / boy. ………………………2. girl / ‘m / a / I ………………………3. I / a / teacher / ‘m ………………………4. my / ‘s / name / Benny ………………………5. fine / ‘m / I ………………………

Task 5. Match

1. Hello a. I’m Benny.2. How are you? b. Hi3. What’s your name? c. Good morning4. Good morning d. I’m fine

Đọc thêm:
Hướng dẫn đọc, viết các đơn vị đếm trong tiếng Anh, chục, ngàn, trăm, triệu, tỉ

* Đáp án:

Task 1. Look and write:1 – Benny; 2 – Miss Dolly; 3 – Hello; 4 – Sue; 5 – morning

Task 2. Rewrite

1 – My name’s Sue.2 – Good morning, Benny.3 – My name’s Miss Dolly.4 – I’m Miss Dolly.

Task 3. Look and write1 – girl; 2 – teacher; 3 – boy; 4 – Benny; 5 – teacher;

Task 4. Rewrite

1 – I’m a boy.2 – I’m a girl.3 – I’m a teacher.4 – My name’s Benny.5 – I’m fine.

Task 5. Match1 – b; 2 – e; 3 – a; 4 – c

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1 số 3:

Task 1. Rewrite

1. ‘m/ Benny./ I ………………………2. I/ hello / Sue/’m ………………………3. I/ Sue./’m ………………………4. Benny/ I /’m / Hi,/………………………5. morning/ Benny /’m/ I / Good /………………………

Task 2. Odd one out

1. A. Good morning B. Sue C. Hi

2. A. Hello B. Miss Dolly C. Hi

3 . A. Sue B. Hello C. Benny

4. A. Miss Dolly B. Benny C. Hello

5. A. Miss Dolly B. Hello C. Hi

Task 3. Look and write u, e, o, i

1. S__ e2. M__ss3. D__lly4. H__llo5. G__od morning6. Su__7. B__nny8. H__9. Good morn__ng

* Đáp án:

Task 1. Rewrite

1 – I’m Benny.2 – Hello, I’m Sue.3 – I’m Sue.4 – Hi, I’m Benny.5 – Good morning, I’m Benny.

Task 2. Odd one out

1 – B; 2 – B; 3 – B; 4 – C; 5 – A

Task 3. Look and write u, e, o, i

1 – Sue;2 – Miss3 – Dolly;4 – Hello;5 – Good morning;6 – Sue;7 – Benny;8 – Hi;9 – Good morning

https://thuthuat.taimienphi.vn/phieu-bai-tap-on-o-nha-mon-tieng-anh-lop-1-57245n.aspx Bên cạnh Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 1, quý thầy cô và phụ huynh có thể giúp con ôn tập môn Toán và Tiếng Việt hiệu quả tại nhà với Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 1, Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1, Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1, Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 1.

Đọc thêm:
Các lỗi viết câu cơ bản trong tiếng Anh

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button