Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020

dap an mon tieng anh ki thi thpt quoc gia nam 2020

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020

1. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 401

1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. A

8. C

9. A

10. B

11. A

12. B

13. D

14. B

15. B

16. D

17. D

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. B

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A

31. A

32. D

33. A

34. B

35. A

36. D

37. B

38. B

39. D

40. D

41. A

42. D

43. D

44. A

45. C

46. D

47. A

48. A

49. D

50. A

2. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 402

1. C

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. D

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. C

14. D

15. A

16. A

17. D

18. A

19. A

20. C

21. B

22. B

23. B

24. A

25. B

26. B

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. D

33. B

34. D

35. A

36. B

37. D

38. C

39. B

40. B

41. B

42. A

43. A

44. C

45. B

46. D

47. B

48. D

49. A

50. D

3. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 403

1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. B

7. C

8. D

9. A

10. D

11. A

12. B

13. D

14. B

15. A

16. D

17. A

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. D

25. A

26. D

27. D

28. A

29. A

30. B

31. D

32. C

33. A

34. C

35. B

36. A

37. B

38. C

39. B

40. C

41. A

42. B

43. C

44. B

45. B

46. C

47. A

48. D

49. B

50. B

4. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 404

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

6. B

7. D

8. C

9. A

10. A

11. C

12. A

13. C

14. C

15. B

16. A

17. D

18. C

19. A

20. C

21. A

22. B

23. A

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. B

30. D

31. B

32. B

33. C

34. C

35. A

36. D

37. C

38. D

39. A

40. B

41. D

42. C

43. B

44. B

45. D

46. A

47. A

48. B

49. A

50. D

5. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 405

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

6. B

7. C

8. A

9. D

10. C

11. A

12. A

13. A

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. A

20. C

21. D

22. C

23. D

24. A

25. B

26. C

27. A

28. A

29. B

30. B

31. C

32. C

33. B

34. C

35. B

36. A

37. A

38. D

39. C

40. D

41. D

42. C

43. D

44. D

45. C

46. D

47. D

48. A

49. A

50. D

6. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 406

1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

6. D

7. C

8. D

9. A

10. B

11. D

12. B

13. C

14. B

15. A

16. C

17. A

18. A

19. D

20. C

21. C

22. D

23. A

24. A

25. D

26. C

27. A

28. A

29. D

30. A

31. D

32. C

33. C

34. D

35. D

36. D

37. A

38. D

39. D

40. A

41. C

42. C

43. A

44. D

45. B

46. A

47. A

48. C

49. C

50. A

7. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 407

1. D

Đọc thêm:
Cách xem giấy báo dự thi THPT Quốc gia Online 2020

2. D

3. C

4. D

5. B

6. D

7. A

8. C

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. B

15. B

16. B

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. D

23. C

24. D

25. B

26. D

27. A

28. C

29. A

30. D

31. C

32. B

33. A

34. C

35. D

36. B

37. B

38. A

39. C

40. B

41. D

42. B

43. D

44. A

45. A

46. D

47. C

48. C

49. A

50. A

8. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 408

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. D

15. B

16. B

17. B

18. A

19. A

20. B

21. C

22. B

23. A

24. A

25. A

26. C

27. C

28. B

29. B

30. C

31. A

32. C

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. C

39. A

40. C

41. C

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. B

48. C

49. C

50. A

9. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 409

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

6. C

7. C

8. D

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. C

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. D

29. B

30. D

31. C

32. A

33. D

34. B

35. B

36. C

37. C

38. B

39. D

40. D

41. D

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. A

50. C

10. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 410

1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. A

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. C

21. B

22. D

23. D

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. A

30. B

31. C

32. D

33. D

34. C

35. A

36. C

37. C

38. D

39. B

40. A

41. D

42. A

43. A

44. B

45. A

46. D

47. A

48. D

49. D

50. C

11. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 411

1. B

2. B

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

8. B

9. D

10. A

11. B

12. D

13. B

14. A

15. A

16. C

17. A

18. D

19. C

20. D

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. A

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. D

33. C

34. B

35. D

36. D

37. B

38. B

39. B

40. C

41. B

42. D

43. C

44. B

45. B

46. A

47. D

48. A

49. C

50. C

12. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 412

1. A

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. A

15. C

16. A

17. B

18. B

19. D

20. D

21. A

22. B

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. A

30. D

31. C

32. A

33. A

34. B

35. C

36. B

37. D

38. B

39. B

40. C

41. D

42. A

43. B

44. D

45. C

46. B

47. D

48. A

49. D

50. C

13. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 413

1. D

2. C

3. D

4. C

5. D

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. D

12. D

13. C

14. A

15. A

16. A

17. C

18. D

19. C

20. A

Đọc thêm:
Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2020

21.B

22. B

23. B

24. D

25. A

26. C

27. C

28. B

29. C

30. B

31. C

32. C

33. D

34. B

35. D

36. B

37. B

38. A

39. A

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. D

47. A

48. D

49. B

50. B

14. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 414

1. D

2. B

3. B

4. A

5. C

6. D

7. A

8. D

9. A

10. D

11. D

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. D

19. C

20. C

21. D

22. A

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. A

31. B

32. D

33. A

34. A

35. C

36. D

37. C

38. C

39. A

40. A

41. D

42. A

43. C

44. D

45. D

46. D

47. C

48. C

49. D

50. C

15. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 415

1. D

2. A

3. A

4. A

5. D

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. B

12. A

13. A

14. A

15. D

16. C

17. C

18. B

19. C

20. D

21. A

22. D

23. C

24. D

25. A

26. D

27. B

28. C

29. C

30. D

31. C

32. B

33. A

34. C

35. B

36. B

37. C

38. C

39. A

40. D

41. B

42. B

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. A

49. B

50. B

16. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 416

1. C

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. C

8. C

9. A

10. D

11. B

12. A

13. A

14. C

15. C

16. A

17. B

18. D

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. B

29. A

30. D

31. C

32. B

33. D

34. C

35. D

36. C

37. B

38. B

39. D

40. C

41. D

42. A

43. B

44. D

45. D

46. C

47. B

48. A

49. B

50. B

17. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 417

1. C

2. D

3. A

4. D

5. C

6. B

7. D

8. D

9. A

10. A

11. C

12. B

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. D

19. B

20. A

21. B

22. D

23. A

24. D

25. B

26. C

27. A

28. D

29. B

30. A

31. B

32. C

33. B

34. D

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

41. A

42. D

43. B

44. C

45. B

46. A

47. C

48. B

49. D

50. A

18. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 418:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

7. B

8. C

9. B

10. C

11. B

12. A

13. A

14. D

15. A

16. C

17. A

18. C

19. B

20. D

21. B

22. B

23. B

24. C

25. C

26. A

27. D

28. B

29. C

30. D

31. B

32. D

33. C

34. D

35. D

36. C

37. D

38. D

39. B

40. C

41. A

42. A

43. C

44. A

45. C

46. B

47. C

48. A

49. C

50. D

19. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 419

1. D

2. A

3. A

4. B

5. C

6. C

7. D

8. C

9. A

10. B

11. A

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20. B

21. C

22. C

23. B

24. D

25. D

26. D

27. B

28. B

29. D

30. C

31. C

32. C

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. B

40. B

41. C

42. C

43. B

44. C

45. B

46. B

47. B

48. A

49. D

Đọc thêm:
Đáp án môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia 2018

50. A

20. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 420

1. B

2. D

3. D

4. C

5. B

6. A

7. D

8. D

9. C

10. C

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. D

17. A

18. A

19. C

20. A

21. D

22. A

23. B

24. D

25. D

26. C

27. D

28. A

29. D

30. A

31. B

32. A

33. B

34. A

35. B

36. B

37. C

38. B

39. C

40. A

41. B

42. C

43. C

44. C

45. A

46. B

47. B

48. B

49. C

50. C

21. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 421

1. B

2. C

3. D

4. B

5. B

6. B

7. D

8. A

9. C

10. B

11. D

12. B

13. A

14. B

15. A

16. B

17. C

18. D

19. B

20. C

21. B

22. A

23. B

24. B

25. C

26. B

27. C

28. C

29. D

30. B

31. C

32. C

33. D

34. B

35. B

36. D

37. C

38. C

39. D

40. D

41. B

42. C

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. C

49. C

50. D

22. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 422

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A

12. C

13. C

14. A

15. D

16. C

17. B

18. A

19. C

20. C

21. A

22. C

23. B

24. B

25. B

26. A

27. B

28. D

29. B

30. A

31. D

32. C

33. D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. A

41. C

42. C

43. B

44. A

45. A

46. B

47. C

48. C

49. A

50. B

23. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 423

1. B

2. D

3. A

4. D

5. C

6. C

7. A

8. C

9. C

10. A

11. D

12. D

13. C

14. B

15. B

16. A

17. B

18. A

19. A

20. A

21. C

22. D

23. B

24. B

25. A

26. C

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. A

35. A

36. D

37. C

38. D

39. D

40. C

41. D

42. B

43. B

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. D

50. A

24. Đáp Án Môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 Mã Đề 424

1. D

2. B

3. C

4. B

5. B

6. A

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. D

13. B

14. A

15. A

16. A

17. B

18. B

19. A

20. D

21. C

22. B

23. B

24. B

25. D

26. B

27. A

28. C

29. C

30. B

31. A

32. B

33. A

34. D

35. C

36. A

37. D

38. A

39. D

40. D

41. A

42. B

43. C

44. D

45. D

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-mon-tieng-anh-ki-thi-thpt-quoc-gia-nam-2020-60088n.aspx Để đánh giá kết quả kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, bên cạnh bài Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020, các em không nên bỏ qua đáp án của những môn thi khác như: Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2020, Đáp án môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2020, Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button