Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon giao duc cong dan nam 2020

Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

1. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 301

81. C

82. A

83. C

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. C

93. C

94. A

95. D

96. D

97. B

98. B

99. A

100. A

101. A

102. C

103. D

104. C

105. A

106. D

107. A

108. C

109. D

110. D

111. A

112. C

113. C

114. C

115. A

116. D

117. D

118. A

119. D

120. C

2. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 302

81. A

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. A

88. C

89. C

90. A

91. B

92. C

93. A

94. D

95. A

96. A

97. B

98. D

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. A

107. D

108. C

109. D

110. D

111. B

112. D

113. C

114. B

115. D

116. C

117. A

118. B

119. D

120. B

3. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 303

81. A

82. B

83. A

84. A

85. B

86. B

87. D

88. C

89. D

90. B

91. A

92. D

93. B

94. D

95. A

96. A

97. D

98. D

99. C

100. B

101. D

102. C

103. D

104. D

105. C

106. A

107. D

108.D

109.B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. C

118. A

119. C

120. A

4. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 304

81. B

82. C

83. A

84. D

85. A

86. A

87. C

88. B

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. D

95. C

96. C

97. D

98. B

99. A

100. C

101. A

102. D

103. B

104. D

105. B

106. B

107. A

108. D

109. C

110. B

111. A

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. B

118. C

119. A

120. C

5. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 305

81. C

82. C

83. A

84. A

85. B

86. C

87. C

88. D

89. D

90. B

91. D

92. D

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. D

100. C

101. D

102. C

103. D

104. D

105. D

106. A

107. B

108. A

109. A

110. B

111. A

112. B

113. B

114. C

115. D

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

6. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 306

81. B

82. B

Đọc thêm:
Quy chế thi THPT Quốc Gia năm 2015 bao gồm những gì?

83. B

84. A

85. B

86. C

87. D

88. C

89. D

90. D

91. D

92. C

93. A

94. A

95. A

96. D

97. B

98. B

99. C

100. C

101. C

102. B

103. D

104. C

105. D

106. B

107. B

108. C

109. B

110. D

111. D

112. B

113. B

114. D

115. B

116. C

117. C

118. D

119. B

120. D

7. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 307

81. C

82. C

83. D

84. B

85. C

86. D

87. C

88. B

89. D

90. B

91. D

92. A

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. A

101. B

102. B

103. B

104. D

105. D

106. C

107. B

108. B

109. A

110. A

111. A

112. D

113. D

114. C

115. D

116. C

117. B

118. C

119. B

120. B

8. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 308

81. C

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. C

88. C

89. C

90. B

91. D

92. B

93. A

94. D

95. A

96. B

97. D

98. A

99. A

100. D

101. B

102. D

103. A

104. D

105. A

106. A

107. B

108. B

109. D

110. D

111. B

112. D

113. A

114. D

115. D

116. D

117. B

118. A

119. B

120. B

9. Đáp án Giáo dục công dân mã số 309:

10. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 310

81. B

82. C

83. A

84. C

85. C

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. C

92. A

93. A

94. D

95. C

96. D

97. C

98. B

99. C

100. D

101. A

102. B

103. D

104. B

105. B

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. D

112. B

113. A

114. D

115. D

116. B

117. C

118. B

119. D

120. D

11. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 311

81. A

82. B

83. B

84. A

85. C

86. C

87. A

88. D

89. C

90. B

91. B

92. D

93. D

94. D

95. B

96. C

97. B

98. B

99. C

100. C

101. D

102. A

103. D

104. A

105. B

106. B

107. A

108. A

109. D

110. D

111. D

112. C

113. A

114. C

115. C

116. A

117. A

118. D

119. C

120. C

12. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 312

81. D

82. C

83. D

84. A

85. A

86. D

87. D

88. C

89. C

90. B

91. B

92. C

93. A

94. B

95. D

96. A

97. A

98. C

99. A

100. B

101. A

102. C

103. A

104. B

105. C

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. B

115. A

116. C

Đọc thêm:
Lịch thi THPT quốc gia 2020 vào ngày nào?

117. B

118. A

119. B

120. B

13. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề: 313

81. A

82. C

83. A

84. B

85. D

86. A

87. C

88. B

89. C

90. A

91. A

92. A

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. D

99. B

100. D

101. A

102. D

103. C

104. D

105. D

106. B

107. B

108. C

109. C

110. B

111. C

112. B

113. B

114. B

115. A

116. A

117. C

118. C

119. A

120. A

14. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 314

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

15. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 315

81. D

82. D

83. A

84. B

85. B

86. D

87. A

88. C

89. B

90. A

91. B

92. B

93. A

94. B

95. B

96. A

97. A

98. B

99. A

100. B

101. C

102. C

103. B

104. C

105. C

106. B

107. A

108. B

109. C

110. C

111. B

112. C

113. B

114. A

115. A

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

16. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 316

81. D

82. B

83. C

84. C

85. A

86. B

87. D

88. A

89. C

90. D

91. B

92. A

93. A

94. B

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

101. C

102. C

103. D

104. B

105. A

106. C

107. D

108. B

109. D

110. D

111. C

112. D

113. A

114. C

115. B

116. A

117. D

118. A

119. D

120. D

17. Đáp án môn Giáo dục Công dân mã đề 317

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

18. Đáp án môn Giáo dục Công dân mã đề 318

81. A

82. D

83. D

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. A

90. B

91. A

92. A

93. C

94. A

95. D

96. C

97. D

98. C

99. B

100. C

101. A

102. B

103. C

104. C

105. D

106. B

107. C

108. D

109. D

110. D

111. B

112. C

113. B

114. D

115. D

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B

19. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề: 319

81. A

82. D

83. A

84. A

85. D

86. C

87. A

88. A

89. C

90. D

91. C

92. D

93. D

94. C

95. B

96. A

97. B

98. A

99. B

100. A

101. A

102. A

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. A

109. D

110. D

111. D

112. B

113. B

114. B

Đọc thêm:
Đáp án môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia 2018

115. D

116. A

117. D

118. A

119. B

120. B

20. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 320

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111. C

112. B

113. A

114. A

115. A

116. C

117. C

118. D

119. C

120. A

21. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 321

81. C

82. C

83. A

84. C

85. B

86. B

87. D

88. A

89. D

90. B

91. B

92. D

93. C

94. A

95. B

96. C

97. D

98. C

99. D

100. C

101. C

102. A

103. B

104. A

105. C

106. D

107. A

108. B

109. B

110. C

111. D

112. D

113. B

114. C

115. A

116. B

117. D

118. D

119. A

120. A

22. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 322

81. C

82. D

83. A

84. A

85. B

86. C

87. D

88. D

89. B

90. B

91. D

92. A

93. B

94. A

95. A

96. D

97. D

98. C

99. D

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. B

106. D

107. A

108. C

109. B

110. C

111. C

112. B

113.C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. A

119. B

120. A

23. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 323

81. C

82. A

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. B

90. B

91. D

92. D

93. D

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. A

101. B

102. A

103. A

104. D

105.B

106. C

107. D

108. A

109. C

110. D

111. B

112. D

113. B

114. A

115. D

116. A

117. C

118. C

119. D

120. D

24. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 324

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-giao-duc-cong-dan-nam-2020-60079n.aspx Bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, các em có thể tham khảo thêm: Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tại Thuthuat.Taimienphi.vn.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button