Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2020 tất cả mã đề

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon toan 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2020

1. Đáp án mã đề 101

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C

14. D

15. C

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. D

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A

2. Đáp án mã đề 102:

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C

14. D

15. C

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. D

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A

3. Đáp án mã đề 103

1. C

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. D

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. C

20. C

21. A

22. B

23. D

24. D

25. A

26. D

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. C

33. C

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. C

40. A

41. A

42. D

43. C

44. C

45. D

46. C

47. D

48. A

49. D

50. D

4. Đáp án mã đề 104

1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B

33. D

34. C

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. D

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D

5. Đáp án mã đề 105:

1. A

2. A

3. C

4. D

5. A

6. D

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. A

14. C

15. A

16. B

17. C

18. C

19. D

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. B

26. D

27. A

28. C

29. A

30. A

31. A

32. D

33. B

34. D

35. D

36. B

37. A

38. C

39. A

40. B

41. C

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C

6. Đáp án mã đề 106:

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

21. B

22. D

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. D

31. D

32. C

33. D

34. B

35. B

36. D

37. C

38. B

39. D

40. C

41. B

42. C

43. D

44. B

45. C

46. B

47. D

48. C

49. D

50. D

7. Đáp án mã đề 107

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

Đọc thêm:
Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2018

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A

31. B

32. B

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B

8. Đáp án mã đề 108

1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C

9. Đáp án mã đề 109

1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B

31. C

32. D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B

10. Đáp án mã đề 110:

1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. A

10. B

11. C

12. B

13. D

14. B

15. A

16. A

17. C

18. B

19. C

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B

38. D

39. A

40. D

41. A

42. A

43. A

44. D

45. A

46. B

47. D

48. D

49. A

50. D

11. Đáp án mã đề 111

1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

31. A

32. A

33. B

34. D

35. B

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D

12. Đáp án mã đề 112

1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. C

11. B

12. A

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. C

26. D

27. D

28. A

29. B

30. A

31. D

32. D

33. A

34. D

35. C

36. B

37. D

38. B

39. C

40. D

41. D

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B

49. D

50. B

13. Đáp án mã đề 113

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B

9. A

10. A

11. C

12. D

13. C

14. D

15. A

16. B

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. B

33. B

34. B

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. B

50. D

14. Đáp án mã đề 114

1. D

Đọc thêm:
Tổng hợp đề thi thử môn Địa Lý THPT 2018

2. B

3. B

4. D

5. D

6. D

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. D

14. A

15. D

16. C

17. A

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. D

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. C

30. C

31. C

32. D

33. A

34. D

35. B

36. D

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. A

48. D

49. D

50. B

15. Đáp án mã đề 115

1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. C

19. A

20. A

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. B

28. D

29. A

30. B

31. D

32. A

33. D

34. B

35. D

36. B

37. C

38. B

39. C

40. B

41. C

42. C

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. D

49. A

50. A

16. Đáp án mã đề 116

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

31. B

32. D

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. B

41. D

42. A

43. C

44. C

45. D

46. C

47. A

48. A

49. C

50. D

17. Đáp án mã đề 117

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. D

17. A

18. D

19. A

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32. D

33. D

34. B

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. B

42. C

43. B

44. C

45. B

46. C

47. C

48. B

49. B

50. A

18. Đáp án mã đề 118

1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. A

17. D

18. B

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B

33. A

34. B

35. D

36. C

37. D

38. A

39. B

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. A

46. D

47. B

48. B

49. A

50. A

19. Đáp án mã đề 119

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B

23. D

24. B

25. D

26. C

27. C

28. A

29. D

30. D

31. A

32. B

33. A

34. A

35. B

36. C

37. D

38. C

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. C

45. C

46. B

47. D

48. C

49. C

50. C

20. Đáp án mã đề 120

1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. D

32. A

33. B

34. D

35. D

36. D

37. A

38. A

39. C

40. A

41. A

42. D

43. D

44. C

45. A

Đọc thêm:
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

46. C

47. A

48. C

49. D

50. A

20. Đáp án mã đề 121

1. B

2. A

3. C

4. B

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. D

11. C

12. A

13. B

14. D

15. B

16. A

17. A

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. D

26. A

27. D

28. C

29. B

30. A

31. D

32. A

33. D

34. B

35. C

36. C

37. A

38. B

39. D

40. B

41. B

42. B

43. A

44. A

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

22. Đáp án mã đề 122

1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. C

28. A

29. D

30. B

31. D

32. A

33. B

34. D

35. C

36. C

37. A

38. D

39. B

40. B

41. B

42. A

43. B

44. A

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

23. Đáp án mã đề 123

1. D

2. C

3. B

4. B

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. D

12. B

13. A

14. B

15. A

16. B

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23. C

24. C

25. C

26. A

27. A

28. C

29. B

30. C

31. A

32. A

33. B

34. A

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. C

41. A

42. C

43. B

44. A

45. B

46. B

47. C

48. A

49. A

50. B

24. Đáp án mã đề 124

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. D

34. C

35. A

36. D

37. B

38. A

39. B

40. D

41. B

42. A

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. A

49. B

50. C

-HẾT-

Với hình thức 100% câu hỏi trắc nghiệm, các em có thể dễ dàng biết được kết quả bài thi môn Toán THPT quốc gia năm 2020 của mình với hệ thống đáp án trên đây. Khác với Toán, đề thi Ngữ văn có hình thức 100% tự luận, tuy không để tự đánh giá một cách chính xác nhưng các em có thể tham khảo Gợi ý Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2020 với hệ thống lời giải rõ ràng để biết được mình để dự đoán kết quả bài làm của mình nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-toan-2020-60060n.aspx Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các em trong kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, Thuthuat.Taimienphi.vn sẽ cập nhật nhanh nhất đáp án của các môn thi còn lại. Các em hãy cùng theo dõi nhé. Chúc các em đạt kết quả tốt!

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button