Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon lich su nam 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

1. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 301

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. A

20. A

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. A

33. A

34. D

35. B

36. A

37. B

38. D

39. D

40. D

2. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 302

1. B

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. C

20. A

21. D

22. A

23. A

24. C

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. B

34. C

35. B

36. B

37. A

38. A

39. C

40. C

3. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 303

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

4. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 304

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. D

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A

26. A

27. D

28. B

29. B

30. A

31. B

32. A

33. A

34. D

35. D

36. B

37. A

38. D

39. B

40. B

5. Đáp án mã đề 305

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. B

9. B

10. B

11. A

12. C

13. A

14. B

15. B

16. C

17.C

18. B

19. D

20. D

21. C

22. A

23. D

24. D

25. D

26. C

27. C

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. C

37. C

38. A

39.C

40. A

6. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 306

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

7. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 307

1. C

2. C

3. C

4. B

5. D

6. D

7. A

8. A

9. B

10. C

11. B

12. A

13. B

Đọc thêm:
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. C

20. C

21. B

22. D

23. D

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. D

30. D

31. D

32. B

33. B

34. B

35. A

36. A

37. B

38. D

39. D

40. A

8. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 308

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

9. Đáp án môn Lịch sử mã đề 309

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. D

11. C

12. D

13. D

14. D

15. B

16. B

17. D

18. A

19. D

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. A

38. A

39. C

40. C

10. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 310

1. A

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. D

11. C

12. C

13. D

14. C

15. C

16. B

17. B

18. B

19. A

20. B

21. D

22. B

23. C

24. B

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. B

31. A

32. A

33. B

34. C

35. B

36. C

37. B

38. C

39. C

40. A

11. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 311

1. B

2. C

3. A

4. C

5. D

6.A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. B

17. D

18. B

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. A

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. C

12. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 312

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

11. D

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. D

31. B

32. B

33. D

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. B

13. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 313

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

14. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 314

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. A

Đọc thêm:
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh từ mã đề 401 đến 424

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. C

18.C

19. D

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. C

30. A

31. B

32. D

33. B

34. B

35. D

36. C

37. A

38. D

39. A

40. D

15. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 315

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

16. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 316

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. A

8. A

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. B

25. D

26. A

27. D

28. D

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

17. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 317

1. B

2. A

3. D

4. A

5. A

6. D

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. A

14. A

15. B

16. B

17. D

18. D

19. B

20. B

21. C

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. D

35. A

36. B

37. A

38. C

39. C

40. D

18. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 318

1. D

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. D

25. C

26. A

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. B

34. B

35. B

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

19. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 319

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

20. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 320

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. D

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. B

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30.A

31. A

32. D

33. A

34. B

35. D

36. B

37. B

38. A

39. B

40. D

21. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 321

1. B

2. A

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. B

Đọc thêm:
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa học từ mã đề 201 đến 224

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18.A

19. D

20. A

21. B

22. B

23. D

24. D

25. B

26. C

27. D

28. A

29. D

30. D

31. A

32. B

33. B

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. D

22. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 322

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. B

11. D

12. C

13. D

14. A

15. B

16. B

17. B

18. D

19. D

20. D

21. A

22. B

23. C

24. C

25. A

26. A

27. D

28. D

29. C

30. B

31. A

32. C

33. D

34. D

35. C

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D

23. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 323

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

11. C

12. C

13. D

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. A

28.A

29. B

30. D

31. A

32. B

33. C

34. B

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

24. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 324

1. A

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. B

14. A

15. B

16. A

17. B

18. B

19. B

20. D

21. A

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30. C

31. A

32. D

33. C

34. B

35. B

36. A

37. D

38. A

39. C

40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 vẫn đang được cập nhật và giới thiệu đến các em trong thời gian sớm nhất. Các em hãy cùng theo dõi nhé!-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-nam-2020-60077n.aspx Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các em Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, bên cạnh đó các em có thể tham khảo thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020 đầy đủ mã đề.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button