Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020

Đã kiểm duyệt nội dung

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa hoc 2020

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020

1. Đáp án môn Hóa học mã đề 201

41. C

42.D

43. B

44.A

45. B

46.D

47.C

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.A

62.B

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.D

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

2. Đáp án môn Hóa học mã đề 202

41.A

42. D

43. B

44. A

45. A

46.C

47.B

48.C

49.D

50.B

51.A

52.D

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.B

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.B

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

3. Đáp án môn Hóa học mã đề 203

41.D

42. C

43.D

44.D

45.B

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.A

55.D

56.B

57.A

58.C

59.B

60.A

61.C

62.D

63.D

64.A

65.A

66.C

67.A

68.A

69.D

70.A

71.C

72.A

73.C

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.D

80.A

4. Đáp án môn Hóa học mã đề 204

41. B

42. A

43. D

44. B

45. B

46.C

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.D

56.C

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.B

64.B

65.C

66.A

67.C

68.D

69.A

70.B

71.B

72.D

73.C

74.A

75.A

76.B

77.B

78.B

79.D

80.C

5. Đáp án môn Hóa học mã đề 205

41. A

42.D

43.C

44.C

45.D

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.C

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.B

59.A

60.B

61.A

62.C

63.D

64.C

65.D

66.D

67.D

68.A

69.D

70.A

71.A

72.C

73.C

74.A

75.A

76.C

77.D

78.D

79.D

80.D

6. Đáp án môn Hóa học mã đề 206

41.A

42.D

43.D

44.D

45.B

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.B

59.D

60.B

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.A

68.D

69.C

70.C

71.D

72.B

73.A

74.B

75.D

76.C

77.A

78.B

79.C

80.D

Đọc thêm:
Tổng hợp đề thi thử môn Sinh học THPT 2018

7. Đáp án môn Hóa học mã đề 207

41. C

42. C

43. B

44. C

45. A

46.D

47.C

48.A

49.A

50.A

51.C

52.C

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.B

59.D

60.D

61.D

62.B

63.A

64.D

65.D

66.C

67.A

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.D

75.D

76.B

77.C

78.B

79.B

80.A

8. Đáp án môn Hóa học mã đề 208

41. D

42.D

43. A

44. B

45. C

46.A

47.C

48.B

49.C

50.C

51.D

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.A

60.B

61.D

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.A

68.C

69.D

70.C

71.D

72.A

73.C

74.A

75.C

76.A

77.C

78.B

79.B

80.B

9. Đáp án môn Hóa học mã đề 209

41.D

42. C

43. C

44. A

45. C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.B

60.D

61.D

62.D

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.B

70.C

71.B

72.C

73.B

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.C

80.C

10. Đáp án môn Hóa học mã đề 210

41. B

42. C

43. D

44. C

45. C

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.D

53.B

54.A

55.D

56.D

57.D

58.A

59.B

60.B

61.C

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.B

68.A

69.A

70.D

71.B

72.B

73.B

74.A

75.A

76.D

77.D

78.B

79.D

80.A

11. Đáp án môn Hóa học mã đề 211

41. A

42. A

43. B

44. C

45. B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.C

51.D

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.A

61.C

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.D

68.B

69.D

70.C

71.A

72.C

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.C

80.A

12. Đáp án môn Hóa học mã đề 212

41. A

42. A

43. B

44. B

45. C

46.C

47.D

48.A

49.B

50.B

51.C

52.C

53.A

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.D

60.C

61.C

62.A

63.C

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.A

70.D

71.A

72.B

73.C

74.C

75.C

76.B

77.A

78.A

79.A

80.C

13. Đáp án môn Hóa học mã đề 213

41.D

42. D

43. C

44.B

45. C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.C

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

Đọc thêm:
Tổng hợp đề thi thử THPT 2018 môn Toán

58.C

59.B

60.B

61.B

62.D

63.B

64.C

65.D

66.A

67.D

68.D

69.C

70.C

71.C

72.C

73.D

74.B

75.D

76.B

77.B

78.A

79.B

80.A

14. Đáp án môn Hóa học mã đề 214

41. D

42. A

43. C

44. B

45.A

46.B

47.D

48.A

49.A

50.A

51.C

52.B

53.B

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.C

64.B

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.D

71.D

72.A

73.C

74.A

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.C

15. Đáp án môn Hóa học mã đề 215

41. B

42. D

43. A

44.C

45. D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.D

51.A

52.C

53.D

54.C

55.D

56.A

57.A

58.A

59.C

60.A

61.B

62.B

63.C

64.B

65.D

66.B

67.C

68.C

69.C

70.B

71.D

72.D

73.D

74.B

75.C

76.C

77.B

78.A

79.A

80.B

16. Đáp án môn Hóa học mã đề 216

41. A

42. A

43. A

44. D

45. D

46.C

47.C

48.D

49.B

50.B

51.D

52.A

53.D

54.B

55.C

56.A

57.A

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.C

66.C

67.C

68.D

69.A

70.B

71.D

72.C

73.A

74.B

75.B

76.B

77.B

78.D

79.C

80.D

17. Đáp án môn Hóa học mã đề 217

41.A

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.D

49.C

50.D

51.A

52.B

53.A

54.B

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.D

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.A

71.A

72.D

73.C

74.C

75.A

76.D

77.

78.D

79.A

80.A

18. Đáp án môn Hóa học mã đề 218

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

19. Đáp án môn Hóa học mã đề 219

41. D

42. A

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.B

49.A

50.D

51.B

52.C

53.B

54.A

55.D

56.B

57.D

58.C

59.D

60.C

61.D

62.D

63.C

64.

65.C

66.D

67.B

68.B

69.D

70.D

71.C

72.B

73.A

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.D

80.D

20. Đáp án môn Hóa học mã đề 220

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

21. Đáp án môn Hóa học mã đề 221

41.B

Đọc thêm:
Cách chọn trường đại học phù hợp

42.D

43.D

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.A

50.D

51.C

52.A

53.D

54.A

55.C

56.C

57.A

58.B

59.D

60.A

61.C

62.A

63.B

64.A

65.B

66.D

67.B

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.D

76.D

77.A

78.B

79.B

80.A

22. Đáp án môn Hóa học mã đề 222

41.B

42.C

43.C

44.D

45.C

46.A

47.C

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.D

59.B

60.C

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.C

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.A

74.C

75.A

76.A

77.A

78.D

79.C

80.B

23. Đáp án môn Hóa học mã đề 223

41. B

42. B

43. B

44. A

45. D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.C

58.D

59.D

60.A

61.D

62.D

63.C

64.B

65.C

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.D

78.B

79.A

80.B

24. Đáp án môn Hóa học mã đề 224

41. D

42. D

43. C

44. C

45. B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.B

54.B

55.C

56.D

57.C

58.A

59.D

60.A

61.B

62.A

63.A

64.B

65.D

66.A

67.D

68.B

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.B

75.A

76.B

77.C

78.D

79.A

80.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 các mã đề còn lại đang được cập nhật. Các em cùng theo dõi nhé

-HẾT-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-hoa-hoc-2020-60074n.aspx Hi vọng rằng Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 không chỉ giúp các em tự đánh giá được kết quả bài làm của mình mà còn giúp các em có tâm lí thoải mái, tự tin hơn trong những môn thi tiếp theo. Bên cạnh đó, các em cũng không nên bỏ qua Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân 2020 để có những đánh giá toàn diện về những môn thi của mình.

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Thu Nhi

Chuyên Gia Thu Nhi PGS (2006), TS (2001, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, kiêm Trưởng khoa Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học cổ cận đại VN, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh VN - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển VN-TQ...

Bài viết liên quan

Back to top button